کارگاه ها

کارگاه های ارتباط تصویری ۱ تا ۴

 

دروسی که در این کارگاه تدریس می شوند :

مبانی گرافیک :  افزایش حساسیت دانشجویان به عناصر بصری و رنگ و شناخت قواعد حاکم بر آنها

صفحه آرایی : آشنایی و کسب مهارت در صفحه آرایی و کاربرد آن در طراحی گرافیک

تصویرسازی :  ایجاد مهارت لازم جهت شناخت و اجرای تکنیک های مختلف تصویرسازی اعم از دستی و دیجیتال

طراحی نشانه

طراحی پوستر

طراحی بسته بندی

طراحی گرافیک محیطی

 طراحی گرافیک متحرک

 طراحی تبلیغات

طراحی برای فضای مجازی

طراحی هویت بصری