درباره معاونت پژوهشی و اجرایی

معاونت پژوهشی و اجرایی : دکتر نرگس ذاکر جعفری
دانشیارپایه 12 گروه موسیقی
پست الکترونیک :  nargeszakeri@guilan.ac.ir
تلفن:۳۳۶۹۰۵۵۴            داخلی:۳۱۶۲

معاونت پژوهشی دانشکده معماری و هنر اواسط سال ۱۳۹۴ با ادغام دو معاونت پژوهش و فناوری و معاونت اداری و مالی دانشکده شکل گرفت. رسالت و هدف این معاونت در حوزه پژوهش افزایش کمیت و کیفیت فعالیت های پژوهشی، توسعه زیرساخت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی دانشگاهیان، بهبود فضای نوآوری و زمینه سازی برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و هم راستاسازی طرح های پژوهشی دانشکده با نیازهای جامعه می باشد.

در حوزه اجرایی نیز وظیفه معاونت، نظارت برحسن اجرای امور مالی، اداری و عمومی دانشکده می باشد .

واحدهایی که تحت نظر معاونت پژوهشی دانشکده معماری و هنر فعالیت می کنند به شرح زیر می باشند:

۱-کمیته ترفیع و ارتقاء اساتید(آقای دکتر اردلان افلاکی)

۲- امور پژوهشی(خانم فاطمه نطاق)

۳- امور عمومی و اجرایی (آقای علیرضا نظری منتظر)

۴- حسابدار مسئول-عامل مالی(خانم فاطمه ابراهیمی سحرخیز اباتری)

۵-کتابخانه دانشکده(آقای موسی توانا خشت مسجدی)

۶- نشریات دانشکده