درباره معاونت آموزشی

 

           

 

 

                                                          

 معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده : دکترعلی اکبر سالاری پور
دانشیار گروه شهرسازی
پست الکترونیک:         salaripour@guilan.ac.ir