نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده

در حال حاضر خانم دکتر پورفتح ا... هیات علمی محترم گروه معماری نمایندگی فرهنگی و اجتماعی دانشکده معماری و هنر را بر عهده دارند.