بستن
FA EN AR RU FR CHI

نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده

در حال حاضر آقای منصور حبیب دوست نمایندگی فرهنگی و اجتماعی دانشکده معماری و هنر را بر عهده دارند.