درباره دانشکده

مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده : دکتر حسینعلی عابددوست

دانشیار پایه 9 گروه گرافیک

پست الکترونیک: habeddost@guilan.ac.ir

 معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده: دکتر علی اکبر سالاری پور

 دانشیار پایه 8 گروه شهرسازی

 پست الکترونیک: salaripour@guilan.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده : دکتر نرگس ذاکر جعفری 

دانشیار پایه13 گروه موسیقی

پست الکترونیک: nargeszakeri@guilan.ac.ir