بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده : دکتر حسینعلی عابددوست

استادیار پایه 7 گروه گرافیک

پست الکترونیک: habeddost@guilan.ac.ir

 معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده: دکتر علی اکبر سالاری پور

 استادیار گروه شهرسازی

 پست الکترونیک: salaripour@guilan.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده : دکتر نرگس ذاکر جعفری 

دانشیار پایه12 گروه موسیقی

پست الکترونیک: nargeszakeri@guilan.ac.ir