بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده : دکتر امیر رضا کریمی آذری

دانشیار پایه 9 گروه معماری

پست الکترونیک: amirreza_karimiazeri@guilan.ac.ir

 معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده: دکتر آمنه آقاربیع

 استادیار گروه معماری

 پست الکترونیک: a.agharabi@guilan.ac.ir

سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده : دکتر نرگس ذاکر جعفری 

دانشیار  گروه موسیقی

پست الکترونیک: nargeszakeri@guilan.ac.ir