بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده دریک نگاه

دانشکده در یک نگاه

تعداد هیات علمی :۴۱ نفر  (دانشیار ۲ نفر، استادیار۱۵نفر، مربی ۲۴ نفر)

تعداد دانشجویان در  نیمسال اول ۹۷-۹۶-  ۱۲۲۷نفر: کارشناسی:۱۰۵۲نفر، کارشناسی ارشد ۱۷۵ نفر

تعداد پرسنل کارمند: ۲۰ نفر (کارشناس ارشد اداری ۵ نفر، کارشناس متخصص ۴ نفر، دیپلم ۱ نفر، خدمات ۷ نفر و تاسیسات ۲ نفر

آدرس: رشت، کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین، پردیس دانشگاه گیلان –دانشکده معماری و هنر

صندوق پستی : ۳۷۵۶-۴۱۶۳۵ کدپستی : ۱۳۷۶۹-۴۱۹۹۶

دورنگار : ۳۳۶۹۰۳۵۳–۰۱۳ تلفنخانه : ۳۳۶۹۰۳۸۱ – ۰۱۳

گروه های آموزشی و پژوهشی :

معماری

شهرسازی

گرافیک

نقاشی

موسیقی

رشته های تحصیلی:۵رشته

کارشناسی دوره روزانه:

شهرسازی, معماری, گرافیک, نقاشی, موسیقی

کارشناسی ارشد روزانه: معماری ، شهرسازی، طراحی شهری، پژوهش هنر، اتنوموزیکولوژی

دکتری روزانه:شهرسازی