بستن
FA EN AR RU FR CHI

درباره معاونت آموزشی

 

             

 

 

 

 

                                                          

 معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده : دکترآمنه آقاربیع
استادیار 7 گروه معماری
پست الکترونیک:          a.agharabi@guilan.ac.ir