هیأت ممیزه

درباره هیأت ممیزه

به منظور بررسی و تصویب تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیأت علمی و پذیرش داوطلبان ورود به کادر آموزشی رسمی دانشگاه، براساس ضوابط و مقرّرات و ارزیابی نحوه عملکرد اعضای هیأت علمی به لحاظ امور آموزشی و پژوهشی، هیأت ممیّزه با ترکیب رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، معاون پژوهشی و تعداد ده تن از اعضای هیأت علمی دارای مراتب استادی و دانشیاری، با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، تشکیل می‏ شود.

وظایف و اختیارات

  • رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صلاحیّت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی و آموزشی دانشگاه در مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی براساس ضوابط مصوّب.
  • رسیدگی و اظهارنظر درباره ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه به رتبه‏ های بالاتر، با درنظر گرفتن مقرّرات.
  • ارزشیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه.
  • تشکیل کمیته ‏های تخصّصی برای رسیدگی و اظهارنظر درباره پرونده‏ های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه.
  • فراهم آوردن زمینه همکاری و هماهنگی با هیأت ممیّزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  • انجام نظرخواهی از کارشناسان و استادان دانشگاه برای پرونده داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه در صورت لزوم.
  • ارسال پرونده‏ های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه به دانشکده‏ ها و واحدهای وابسته برای تکمیل و اظهار نظر.
  • ارسال گزارش مصوّبات هیأت ممیّزه برای مقام ریاست دانشگاه.
  • رسیدگی به سایر اموری که در آیین ‏نامه استخدامی اعضای هیأت عملی به‏ عهده هیأت ممیّزه قرار داده شده است.
اعضای کمیسیون های تخصصی

اعضای هیأت ممیزه

آئین نامه ها
طی حکمی از سوی دکتر محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعضای جدید هیأت ممیزه دانشگاه به شرح زیر برای مدت دو سال منصوب شدند:

1. دکتر علی شمس ناتری (استاد رشته مهندسی نساجی)
2. دکتر رضا انصاری خلخالی (استاد رشته مهندسی مکانیک)
3. دکتر فرهاد شیرینی (استاد رشته شیمی آلی)
4. دکتر رامین نقدی‌لیه (استاد رشته جنگلداری)
5. دکتر احمد باقری (استاد رشته مهندسی مکانیک)
6. دکتر عبدالله فلاح شجاعی (استاد رشته شیمی معدنی)
7. دکتر سعید پورزینلی ‌میانکوه (استاد رشته مهندسی عمران - سازه)
8. دکتر ارسلان دمیرچی (استاد رشته تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی)
9. دکتر محمد کیانپور (استاد رشته ریاضی کاربردی)
10. دکتر نوید قوی‌‌حسین زاده (استاد رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام)
11. دکتر عباس صادقی (دانشیار رشته علوم تربیتی - روانشناسی آموزشی)
12. دکتر آرش زیبایی (دانشیار رشته حشره شناسی کشاورزی)
13. دکتر محمود رنجبر‌برکاهی (دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی)
14. دکتر ایرج شاکری‌نیا (دانشیار رشته روانشناسی)
15. دکتر آلفرد باغرامیان (دانشیار رشته مهندسی برق - الکترونیک قدرت)
16. دکتر کمیل بابائی‌ولنی (دانشیار رشته فیزیک - ذرات بنیادی)
17. دکتر مهدی هدایتی شهیدانی(دانشیار رشته علوم سیاسی - روابط بین الملل)
 
شایان ذکر است رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهش و فناوری به عنوان اعضای حقوقی هیات ممیزه می باشند.