هیأت امنای دانشگاه گیلان

وظایف و اختیارات هیأت امنا

 • تصویب آیین نامه داخلی.
 • تنظیم‏ وتصویب بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه.
 • تعیین نحوه نگهداری اموال و بررسی چگونگی نظارت و تمرکز حساب های اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه.
 • تعیین نحوه برداشت و مصرف کمک های دریافتی مردمی، موضوع بند د ماده ۲۷ آیین‏ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها.
 • تصویب سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه، براساس ضوابطی به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوّبه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن.
 • تعیین حسابرس و خزانه‏ دار برای دانشگاه.
 • تلاش برای جلب همیاری های بخش خصوصی و عواید محلّی، اعمّ از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • تصویب آیین نامه ‏های مالی و معاملاتی که حَسَب مورد پس از تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قابل اجراست.
 • پیشنهاد میزان فوق ‏العاده‏ های اعضای کادر هیأت علمی و غیر هیأت علمی که پس از تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قابلیّت اجرایی دارد.
 • تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشتی و درمانی در چارچوب ضوابط مصوّب هیأت وزیران.
 • تعیین میزان پرداخت حق‏ التحقیق، حق‏ التدریس، حق‏ الترجمه، حق‏ التألیف و نظایر آن.
 • بررسی گزارش مشروح دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‏ گردد.
 • تصویب مقرّرات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیّت اجرایی می‏ یابد.
 • در مواردی که موضوعی نیاز به بررسی های کارشناسی دارد، هیاتی متشکل از اعضای هیات امناء و کارشناسان ذی ربط از وزارتخانه و دانشگاه کمیسیون دایمی هیات امناء را تشکیل می دهند.

مقولات راهبردی مورد تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • رعایت نظم برنامه ­ای با تدوین برنامه­ های راهبردی و عملیاتی
 • انتظام امور آموزشی با تقویت و روزآمدکردن آموزش و رعایت شایستگی در جذب اعضای هیأت علمی
 • انتظام امور پژوهش و فناوری با برنامه­ ریزی مناسب و تلاش برای ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت
 • انتظام امور اداری، تشکیلاتی و منابع انسانی با اصلاح ساختار تشکیلاتی و چابک سازی دانشگاه
 • انتظام منابع مالی و سرمایه ای با تهیه بودجه تفصیلی و برون سپاری خدمات
 • انتظام امور دانشجویی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت نخبگان دانشگاه و استفاده از ظرفیت ها برای برقراری ارتباط میان بخش­ های فرهنگی دانشگاه
 • انتظام امور بین الملل با تدوین برنامه پنج ساله و فراهم کردن شرایط جذب دانشجوی خارجی

آئین نامه داخلی هیأت امنا

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای هر یک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.
ماده ۲ – دستور جلسات را دبیر هیات امناء از طریق دفتر هیاتهای امناء با تایید رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد.
تبصره: هر یک از اعضای هیات امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.
ماده ۳- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل در جلسه ارسال می نمایند. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.
ماده ۴- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است مصوب تلقــی می شود.
ماده ۵- خلاصه مصوبات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را کلیه اعضای هیات امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیاتهای امناء خواهد بود.
تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری توسط دفتر هیاتهای امناء برای اجرا ابلاغ می گردد.
تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیات امناء توسط دبیر برای امضاء ارسال می گردد.
ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون دائمی هیات امناء طبق دستور العمل پیوست این آیین نامه تشـــکیل می شود.
تبصره ۱- کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه و سایر موارد ارجاعی دانشگاه اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.
ماده ۷ – اعضای هیات امناء خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.
تبصره ۱: چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری وجود نداشته باشد، نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.
تبصره ۲: در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیات امناء اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امناء خواهد بود.
این آئین نامه در ۷ ماده و ۶ تبصره و یک پیوست در جلسه مورخ ۲۰/۸/۸۳ هیات امناء به تصویب رسید.

مصوبات هیأت امنا

اعضای هیأت امنا

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت
1 دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای دانشگاه گیلان
2 دکتر فرید نجفی رئیس دانشگاه گیلان و دبیر هیأت امنای دانشگاه گیلان
3 آیت ا... فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و عضو هیات امنا
4 دکتر اسد ا... عباسی استاندار گیلان و عضو هیات امنا
5 دکتر محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنا
6      مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنا
7      دکتر فرهاد شیرینی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان و عضو هیات امنا
8 مهندس سیدعباس موسوی ره‌پیما عضو هیات امنا

کمیسیون دائمی

۱- ترکیب
۱-۱- رئیس دانشگاه، ‌دبیر هیات امناء
۱-۲- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا
۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم،‌ تحقیقات و فنآوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
۱-۴- نماینده دفتر امور علوم تحقیقات و فنآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱-۵- نماینده دفتر هیاتهای امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد

بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع می شود.
 بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امناء.
 بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه.
 بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالــب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء حداکثر تا سقف ۱۰% و گزارش نهایی آن به هیات امناء
 ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امناء

جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ تن از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
احکام اعضای بند ۱-۲ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت
1 دکتر فرید نجفی رئیس دانشگاه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنا