• هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

    با عنایت به آغاز به کار هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه در دور جدید و در راستای پیگیری سریع و اثربخش درخواست های واصله، کارمندان دانشگاه می توانند شکایات خود را یه صورت کتبی از طریق اتوماسیون اداری، حضوری و یا به آدرس ایمیل این هیأت به نشانی badvi.edari.gilan@guilan.ac.ir ارسال نمایند.

    قانون رسیدگی به تخلفات اداری

    آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلف اداری

  • هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی