بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

طاهر وحیدی

طاهر وحیدی

طاهر وحیدی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی نهایی 14111160 6 5 نامشخص نامشخص
مقدمات طراحی معماری 1 14111123 5 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 1 14111123 5 2 سه شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی معماری (1) 14114034 4 2 یکشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
طراحی معماری (1) 14114034 4 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 3 نامشخص نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 14111125 5 1 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 14111125 5 2 شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
طراحی معماری 3 14111153 5 2 یکشنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
طراحی معماری 3 14114036 4 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
طرح نهایی 14111061 0 5 پنج شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 1 پنج شنبه (16:45 - 18:15) نامشخص
طراحی معماری (1) 14114034 4 2 سه شنبه (08:00 - 20:00) نامشخص
طراحی معماری (1) 14114034 4 3 نامشخص نامشخص
طرح معماری 3 14111054 5 1 چهارشنبه ( - ) | چهارشنبه ( - ) | یکشنبه ( - ) نامشخص
طرح نهایی 14111061 0 13 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 2 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 2 نامشخص نامشخص
رساله و طرح نهائی 14114025 0 9 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 3 نامشخص نامشخص
نمایش 20 نتیجه
از 1