بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مهرناز مولوی

مهرناز مولوی

مهرناز مولوی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

متولد تهران

متأهل،  دارای دو فرزندسایر توضیحات

بسمه تعالی

 

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی مهرناز مولوی

 

استادیار رسمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر

نشانی: رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر، گروه شهرسازی.

تلفن: 013333690330

ایمیل: molavi@guilan.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1371

رتبه اول کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه تهران در سال 1375

رتبه اول دکترای شهرسازی از دانشگاه تهران در سال 1384

 

سوابق تدریس:

 • عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه گیلان از سال 1385 تاکنون.
 • تدریس در دانشگاه تهران به عنوان استاد مدعو در کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی و طراحی)  از سال 1390 تا 1396.
 • پردیس بین المللی انزلی دانشگاه گیلان در کارشناسی ارشد طراحی شهری  از سال 1390 تا1395.
 • دانشگاه آزاد اسلامی باراجین به عنوان استاد مدعو در کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی و طراحی)،  سال های91-1390 و راهنمایی پایان نامه ها تا سال 1395.
 • دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین- به عنوان استاد مدعو سال های 85 و1386 .
 •  گروه شهرسازی دانشگاه هنر، به عنوان استاد مدعو در کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی و طراحی) درسال های 1384 تا1389.

 

کتاب ها و پروژه‌های تحقیقاتی:

 1. ترجمه کتاب راهنمای طراحی خیابان ها، در حال ویرایش ادبی.
 2. تالیف کتاب شناخت و تحلیل فضاهای شهری ، انتشارات آذرخش، 1397.
 3. تالیف کتاب "توسعه پایدار و معماری بومی در ایران" ، با همکاری مسعود رضایی، انتشارات سیمای دانش، 1394.
 4. ترجمه کتاب "راهنمای رشد هوشمند" نوشته آندره دوآنی، انتشارات دانشگاه گیلان، 1391.
 5. ویراستاری علمی کتاب "روانشناسی محیطی، تحولات جدید" به ترجمه دکتر امیررضا کریمی آذری، چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه گیلان، 1396.
 6. طرح پژوهشی "نور در فضاهای شهری"، دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان، 1393.
 7. همکاری محدود با دکتر اسفندیار زبردست در نوشتن کتاب «اندازه شهر» ، 1384.
 8. همکاری محدود با مهندس محمدرضا جودت در نوشتن کتاب «تو معماری را ترسیم می کنی ولی من آن را می‌سازم» ، 1376.
 9. پروژه تحقیقاتی دستاورد کنگره بم1374 به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

 

مقالات علمی-پژوهشی:

 

 1. محجوب جلالی، نرجس، مولوی، مهرناز، شبانی، امیرحسین، ناظمی، الهام (1399) الگوی سلسله‌مراتبی معناپذیری مکان با برپایی رویدادها در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: بافت پیاده‌ محدوده مرکزی شهر رشت)، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش شهرسازی، دوره 4، شماره 1.
 2. مولوی، مهرناز، قربان پور، مریم، زالی، نادر (1398) واکاوی معیارهای اقتصادی گردشگری پایدار شهری، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره 37، صص:140-129.
 3. مولوی، مهرناز، قربان پور، مریم، زالی، نادر (1398) ارزیابی ابعاد زیست محیطی موثر بر تحقق گردشگری پایدار، مجله علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 47.
 4. مولوی، مهرناز، روزخوش، فرنوش و سالاری پور، علی اکبر (1397)بررسی ارتباط پارامترهای رشد هوشمند و تئوری چیدمان فضا در انواع بافت های شهری (نمونه موردی: بجنورد)،مجله علمی-پژوهشی نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، دوره 8، شماره 3.
 5. مولوی، مهرناز، روزخوش، فرنوش و سالاری پور، علی اکبر (1397) مقایسه تطبیقی دسترسی به حمل و نقل عمومی در انواع بافت های شهری (مطالعه موردی بجنورد)، فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی خراسان شمالی، شماره 18
 6. Roozkhosh, F., Molavi, M., Salaripour, A. (2020) Comparison of walkability in different urban districts using Space Syntax, Journal of Architecture and Urbanism, 44(1): 1-10.
 7. Molavi, M., (2018) Measuring Urban Resilience to Natural Hazards, TeMA, Journal of Land Use, Mobility and Environment, 11(2):195-212. ISI.(ESCI).
 8. Molavi, M., Roshan, A. (2018) Spatial-physical analysis of the urban smart growth indicators (Case study: Districts of Rasht), Urbanism. Architecture. Constructions journal, 9(4): 311-326. Q3.
 9. Molavi, M., Sharif Nia, M. (2018) Sustainability in Urban Neighborhoods, A Comparative Study, Management Research and Practice, 10(1):64-75. Q2.
 10. Molavi, M., Seyed Abadi, M., Zali, N. (2017) Investigating the Significance of Physical and Functional Factors in the Vitality of Urban Squares (The Case of Sabzemeydan Square, Rasht), Anuário do Instituto de Geociências, 40(2):199-210.
 11. Molavi, M., (2017), A critical analysis of lighting and illumination of the central district of Tehran, Anuario do IGeo.40(1):60-70
 12. Molavi, M., Rafizadeh Malekshah,E., Rafizadeh Malekshah E. (2017) Is collective memory impressed by urban elements? Management research and practice, 9(1):14-27.Q3.
 13. Zali, N., Rahimpour, M., Bonab, Molavi, M., S. Mohammadpour (2016) The Distribution of Public Services from The Perspective of Spatial Equality, TeMA, Journal of Land Use, Mobility and Environment, 9(3):287-304. ISI
 14. Nadaf Chi, MR. and Molavi, M. (2016) Ostad Sara Neighborhood Improvements in Rasht, with the Concept of Historical Culture and Tourism, Turkish Journal of Engineering and Technology. 3 (1): 44-56. 
 15. Molavi, M., Jalili, F., (2016), Comparison of vitality between two streets of Tehran, Urbanism. Architecture. Constructions Journal,      7 (4):267-284.
 16. Molavi, M., Mardoukhi, Z., Jalili, F., (2016), Utilization of Place-making Approach Using Historic Mansions Attractions (Case Study: The Khosroabad Mansion in Sanandaj), Theoretical and Empirical Researches in Urban Management,11(4):60-73
 17. Molavi, M., (2015), Preserving city color plan, surveying Iranian submontane cities. Urbanism. Architecture. Constructions Journal, 6 (2): 6-30.
 18. Molavi, M., Darabi, D. (2015) Decreasing the fear and making secure public places for women byusing methods and strategies of urban design (Case study: Sangalaj District), International Journal of Environment, Ecology, Family and Urban Studies,5, (5)17-27.
 19. Molavi, M., Emampour, M. (2014) An Overview of How to Organize Riparian Park (Case Study of Anzali Port Riparian Park), Universal Journal of Management and Social Sciences (UJMSS), 4(6):1-6.
 20. Molavi, M., (2015) Preserving City Color Plan, Surveying Iranian Submontane Cities, Journal of "Urbanism, Architecture, Constructions", ISI Journal, Listed in Thomson Reuters site, Vol. 2, May 2015.
 21. Molavi, M., Kolbadi, N. and Sharif Nia, M. (2015,) Comparative study of urban neighborhoods sustainability, Case study: central Narmak neighborhood and Ghanat kosar, International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS), Vol.5, (issue 9), ISI.
 22. Molavi, M., Darabi, D. (2015) Decreasing the fear and making secure public places for women byusing methods and strategies of urban design (Case study: Sangalaj District), International Journal of Environment, Ecology, Family and Urban Studies, 5 (5), Index Copernicus.

 

 1. 19.مولوی، مهرناز، « بازتاب ادبیات اگزیستانسیالیستی در شهرسازی مدرن» مجله هنرهای زیبا شماره 38، تابستان1388 ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهرانISC.
 2. 20.مولوی، مهرناز، « تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی آن»، مجله هنرهای زیبا، شماره بیست ویکم، بهار 1384، مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران ISC .
 3. 21.مولوی، مهرناز،  «نقش دانایی در احساس زیبایی» ، مجله هنرهای زیبا، شماره هجدهم، تابستان 1383، مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران ISC.

 

مقالات علمی- ترویجی:

 

 1. روزخوش، فرنوش و مولوی، مهرناز و سالاری پور، علی اکبر (1397) مقایسه تطبیقی دسترسی به حمل و نقل عمومی در انواع بافت های شهری (مطالعه موردی بجنورد)، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، شماره 19.
 2. مولوی، مهرناز و صنعتکار مدبر، هیلدا (1394) تاثیر مولفه های اقلیمی بر شکل گیری معابر و عناصر شهری در اقلیم معتدل و مرطوب ایران (مطالعه موردی بافت سنتی انزلی)، نشریه کندوج، نشریه پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی (دانشگاه تهران)، شماره 11.

 

 1. مولوی، مهرناز، محجوب، نرجس  (1388) «بررسی عوامل موثر بر هویت فضاهای شهری، مطالعه موردی سبزه میدان رشت»، فصلنامه علمی-تخصصی رشت پژوهی، شماره اول.
 2. مولوی، مهرناز، محجوب، نرجس (1388) «بررسی مولفه های هویتی شهر رشت»، فن و هنر، فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، سال سیزدهم، شماره 25.
 3. مولوی، مهرناز، « جذابیت بصری عاملی تعیین کننده در مطلوبیت فضاهای باز و مکان های تفریحی»،  مجله هنرپژوه ، فصل نامة تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی، شماره دوم،زمستان 1385.
 4. مولوی، مهرناز، « نقش معیارهای زیباشناختی در تدوین ایده های نو در فضاهای باز و مکان های تفریحی» در نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری ، شهریور 1385، اصفهان.
 5. مولوی، مهرناز، «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا»، مجله آبادی، شماره بیستم.
 6. مولوی، مهرناز،  «هویت شهری» ، مجله آبادی، شماره بیست‌و دوم.
 7. مولوی، مهرناز، «آموزش معماری در ایران»‌، مجله آبادی، شماره بیست و نهم.

 

سخنرانی ها و مقالات همایش های بین المللی:

 1. Molavi, M., Sharif Nia, M. (2017) Comparing Degree of Sustainability in Two Different Neighborhoods of Tehran, International Conference on Working Class Districts / Urban Transformations and Qualities of Life in, University of Applied Sciences, FH Campus Wien, Wien, Austria.
 2. Molavi, M., (2010) Aesthetic experience and its interaction with knowledge, oral presentation in: ICA2010, 18th International Congress of Aesthetics, Beijing, China.
 3. Molavi, M., Ghorbanpour, M., Zali, N. (2017) Ranking Effective Factors on Sustainable Tourism on the Rim of Urban Rivers Using TOPSIS Technique, The First National Conference of New Ideas and Technologies in Geographical Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
 4. Molavi, M., Ghorbanpour, M., Zali, N. (2017) Analyzing Ecological criteria of Sustainable Tourism on the Rim of Urban Rivers, Third National Conference of Sustainable City and Architecture, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran.
 5. Molavi, M., Ghorbanpour, M., Zali, N. (2018) Evaluation of Management Components of Sustainable Tourism on the Rim of Urban Rivers, International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries, University of Tehran, Tehran, Iran. 
 6. Molavi, M., Rafiezadeh Malakshah, E., Impact of Urban Elements on the People’s Memorabiity in City Atmosphere (Case Study: City of Babol), 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Urban Planning, Aug. 2015, Tehran, Iran.
 7. Molavi, M., Jalili, F., Studying Effective Parameters on Urban Space Livability: Comparing Enghelab St. and Valiasr St. of Tehran, USM 2nd Urbanism & Spatial Mobiity, Dynamics of Space, Mobility & Relationship, Oct. 2015, Tehran, Iran.
 8. Molavi, M.,  Nader, R. (1398)  Tourism Development Planning in Khoy City, 1st Inernational and 5th National Conference on Sustainable Architecture and City, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Rajaee Teacher Training University, March 2020.

 

همایش های ملی

 

 1. رتبه بندی عوامل موثر برگردشگری پایدار در حاشیه رودخانه های شهری با تکنیک تاپسیس، اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان، زنجان، شهریور 1396، مهرناز مولوی، مریم قربانپور، علی اکبر سالاری پور.
 2. تحلیل وضعیت معیارهای زیست محیطی گردشگری پایدار در حاشیه روخانه های شهری، سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار،دانشگاه شهید رجایی، تهران، اسفند 96، مهرناز مولوی، مریم قربانپور، نادر زالی.
 3. تاثیر مؤلفه های اقلیمی بر شکل گیری معابر و عناصر شهری در اقلیم معتدل و مرطوب ایران، سومین همایش المللی موزه میراث روستایی گیلان، میراث طبیعی، فرهنگی و توسعه پایدار در مناطق روستایی، اردیبهشت 1393، مهرناز مولوی، هیلدا صنعتکارمدبر.
 4. مقایسه گذرهای سرپوشیده در اقلیم معتدل و مرطوب ایران با ساباطهای اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: بافت سنتی شهر انزلی)، کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران اسفند، 1393، مهرناز مولوی، هیلدا صنعتکارمدبر.
 5. نقش پارک های خطی رودکناری شهری در توسعه گردشگری نقش پارک های خطی رودکناری شهری در توسعه گردشگری، آبان 1393، مهرناز مولوی، صدیقه طباطبایی ماسوله.
 6. تبیین معیارهای طراحی فضای شهری در تعامل با طبیعت، دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط ریست،  مهر1393، ، مهرناز مولوی، صدیقه طباطبایی ماسوله.
 7. تحلیل رابطه توسعه اکوتوریسم ساحلی و اثرات و پیامدهای زیست محیطی آن، (مورد: ساحل فرح آباد  شهرستان ساری)، کنفرانس عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تیر 1393، گرگان، مهرناز مولوی، نیوشا چمنی.
 8. طراحی ساحلی از طریق پهنه بندی کاربری اراضی درحوزه گردشگری با رویکرد توسعه پایدار، (مورد: ساحل فرح آباد  شهرستان ساری)، کنفرانس عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تیر 1393، گرگان، مهرناز مولوی، نیوشا چمنی.
 9. شناخت جاذبه های ساحل فرح آباد ساری و ارائه راهکارهایی جهت جذب توریسم فام،  اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، مرداد 1393، همدان، مهرناز مولوی، نیوشا چمنی.
 10. تدوین و اولویت بندی راهبردهای ارتقای امنیت فضاهای بی دفاع شهری با تاکید بر رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی "CPTED"،    دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان، اردیبهشت 1393، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، مهرناز مولوی، زهره میری.
 11. مفاهیم، مصادیق  و تجارب بازآفرینی فضاهای بی دفاع شهری، "،    دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان، اردیبهشت 1393، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، مهرناز مولوی، زهره میری.
 12. راهکارهای توسعه پایدارگردشگری ساحلی (مطالعه موردی :شهرلوندویل ،شهرستان آستارا)،
 13. همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها، مهر 1393، مشهد، مهرناز مولوی، لاله خدارحیمی.
 14. گردشگری ورزشی وبررسی جایگاه آن درایران بارویکردتوسعه پایدار، همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها، مهر 1393، مشهد، مهرناز مولوی، لاله خدارحیمی.
 15. باز تعریف طرح جامع نورپردازی شهری، دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی تهران، آبان 1393، مهرناز مولوی، زهره میری.
 16. تبیین مفهوم آلودگی نوری و ارائه راهکارهایی در جهت تعدیل آن در فضاهای شهری، دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی تهران، آبان 1393، مهرناز مولوی، الناز نیکبخت.
 17. نقد و بررسی نورپردازی  و روشنایی بخشی از منطقه مرکزی تهران، دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی تهران، آبان 1393، مهرناز مولوی، زهره میری.
 18. گسترش فضاهای شهری پیاده محور برای ایجاد شهرهایی انسانیتر، اولین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ،آبان 1392، اصفهان، مهرناز مولوی، ایرج برگ گل، سارا اکبری پور سلیمی.
 19. طراحی خیابان‌های پیاده‌محور، افزایش تعاملات اجتماعی، تشویق به ایجاد شهرهایی انسانیتر، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، آذر ، تبریز1392، مهرناز مولوی، ایرج برگ گل، سارا اکبری پور سلیمی.
 20. ارتقا کیفیت خیابان‌های شهری از طریق افزایش خوانایی، نمونه موردی: خیابان زند شیراز،  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، آذر ، تبریز1392، مهرناز مولوی، مریم شریف زاده.
 21. مقایسه «شهر درخشان» لوکوربوزیه و «شهر پهندشتی» رایت، ، اولین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ،آبان 1392، اصفهان، مهرناز مولوی، مریم شریف زاده.
 22. تاثیر توسعه پایدار در گردشگری، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، بهمن 1392، همدان، مهرناز مولوی، مریم حمیدی منظم.
 23. ارزیابی توسعه کالبدی شهر آستانه اشرفیه با تاکید  بر معیارهای توسعه پایدار، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، بهمن 1392، همدان، مهرناز مولوی، ناصر براتی، آرزو نادری فر.
 24. «تعریف فضای شهری و دسته بندی انواع آن»، مهرناز مولوی، هفته پژوهش دانشگاه گیلان سال1391.
 25. «ویژگی های فضای شهری موفق»، مهرناز مولوی، هفته پژوهش دانشگاه گیلان سال 1391.
 26. «فضای بی دفاع چیست و مصادیق آن در ایران کدام است؟» ، مهرناز مولوی،  هفته پژوهش دانشگاه گیلان سال 1390.
 27. «نقد نظرات کامیلوسیته» ، مهرناز مولوی،  هفته پژوهش دانشگاه گیلان سال 1390.
 28. «جذابیت بصری عاملی تعیین کننده در موفقیت فضای شهری»، مهرناز مولوی، هفته پژوهش دانشگاه گیلان سال 1389.
 29. «نقش تزیین در شهر» ، مهرناز مولوی،  هفته پژوهش دانشگاه گیلان سال 1389.
 30. «شهرسازی و معماری برلین، پیش از سقوط دیوار و بعد از آن»، مهرناز مولوی، هفته پژوهش، دانشگاه گیلان سال 1387.
 31. «حضور زمان در مکان، دیدگاه لینچ در مورد میراث فرهنگی» ، مهرناز مولوی، هفته پژوهش، دانشگاه گیلان سال 1387.

 

سمت ها:

عضو هیات تحریریه مجله رومانیایی Urbanism. Architecture. Constructions, ISSN 2069-6469 از جولای 2017.

    عضو هیات تحریریه مجله الجزایری International Journal of Human Settelments, ISSN : 2588-1779.

عضو هیات تحریریه مجله Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism, ISSN : 2588-1760.

عضو هیات تحریریه نشریه تخصصی طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر، ISSN: 2476-4914  از سال 1394.

 داور علمی مقالات در مجله علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا) از سال 1391 تا کنون.

داور علمی مقالات در مجله علمی-پژوهشی آرمانشهر از سال 1390 تا کنون.

عضو پانل تخصصی زیبایی شناسی در کنفرانس معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی، اردیبهشت 1393، دانشگاه پیام نور استان گیلان.

داوری مقالات برای کنفرانس معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی، اردیبهشت 1393، دانشگاه پیام نور استان گیلان.

داوری مقالات برای اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، بهمن 1392.

داوری 15 مقاله برای اولین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین IALE-IRAN، آبان 1392، دانشگاه صنعتی اصفهان.

عضو هیت تحریریه مجله شهرنگار (وابسته به شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری) در سال های 1382و 1383 .

همکار دائمی مجله آبادی در سال‌های 1374و1375 (دوره تحصیل در کارشناسی ارشد)، مجله تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی.

 

کارگاه ها و سایر فعالیت ها:

همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور در طراحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری از سال1388تا کنون.

برگزاری کارگاه «کارکرد زیبایی و طراحی منظر در شهر» به مدت 14 ساعت در آذر ماه 1390 در آموزش های تخصصی پ‍‍ژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برای سازمان زیباسازی شهر تهران.

برگزاری کارگاه «کارکرد زیبایی و طراحی منظر در شهر» به مدت16 ساعت در آبان 1391 در مرکز آموزش های تخصصی پ‍ژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برای سازمان زیباسازی شهر تهران.

 

سوابق اجرایی

طرح آماده سازی 17 هکتاری قم با سازمان ملی زمین و مسکن (مدیر پروژه)

طراحی و برنامه ریزی 45 هکتار طرح های آماده سازی در تهران در مهندسین مشاور طرح نو

طراحی و برنامه ریزی طرح آماده سازی 300 هکتاری کنهوج در مهندسین مشاور طرح نو

طرح هادی تفرش در مهندسین مشاور طرح نو

طرح مراکز توانبخشی و آسایشگاهی جانبازان و معلولین کرمان و ایلام در مهندسین مشاور طرح نو

طراحی چند آپارتمان مسکونی در کرج و تهران در مهندسین مشاور طرح نو

طراحی طرح های تفصیلی در مهندسین مشاور معماری و محیط

 

 

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه شهری پایدار 14106009 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
کارگاه طراحی شهری 1 14107009 3 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
تجارب طراحی شهری (سمینار) 14107014 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/24 (14:00 - 16:00)
پروژه نهایی 14101077 6 3 نامشخص نامشخص
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 14102022 0 1 شنبه (16:45 - 18:15) 1401/03/24 (09:00 - 12:00)
شناخت و تحلیل فضای شهری 14101064 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/18 (09:00 - 12:00)
کارگاه شهرسازی 4 14101062 5 1 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی 14106004 2 1 پنج شنبه (18:15 - 16:45) 1400/10/26 (14:00 - )
اندیشه های فلسفی شهر 14106014 2 1 پنج شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/14 (14:00 - )
روشها و فنون طراحی شهری 1 14107002 2 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/02 (14:00 - )
مبانی نظری طراحی شهری 14107001 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/10 (14:00 - )
پروژه نهایی 14101077 6 3 نامشخص نامشخص
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 14102022 0 1 یکشنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/18 (09:00 - )
شناخت و تحلیل فضای شهری 14101064 3 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/25 (09:00 - )
کارگاه شهرسازی 4 14101062 5 1 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
توسعه شهری پایدار 14106009 2 1 پنج شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/25 (14:00 - )
پروژه نهایی 14101077 6 3 نامشخص نامشخص
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 14102022 0 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/24 (09:00 - )
روش تحقیق در شهرسازی 14101068 3 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/25 (14:00 - )
روش تحقیق علمی پیشرفته(تدوین پایان نامه) 14105036 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/19 (14:00 - )
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3