بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

معصومه السادات میر صفای مقدم

معصومه السادات میر صفای مقدم

معصومه السادات میر صفای مقدم    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 1 14111151 5 1 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
مبانی نظری معماری 14111130 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/24 (09:00 - 12:00)
طراحی نهایی 14111160 6 10 نامشخص نامشخص
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 14111156 2 2 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 14111156 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی معماری 1 14111151 5 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مبانی نظری معماری 14111130 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (14:00 - )
مبانی و روشهای طراحی شهری 14101067 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (09:00 - )
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 2 نامشخص نامشخص
معماری همساز با اقلیم 14114050 2 2 سه شنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/22 (14:00 - )
طراحی معماری 1 14111151 5 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مبانی نظری معماری 14111130 2 1 یکشنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/30 (14:00 - )
تنظیم شرایط محیطی 14111138 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/30 (11:30 - )
طرح نهایی 14111061 0 10 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 14111124 5 1 شنبه (08:00 - 13:00) | شنبه (08:00 - 13:00) | شنبه (08:00 - 13:00) | چهارشنبه (10:00 - 13:00) نامشخص
طراحی معماری 1 14111151 5 1 چهارشنبه ( - ) | چهارشنبه ( - ) | دوشنبه ( - ) نامشخص
طراحی معماری 1 14111151 5 2 چهارشنبه ( - ) | چهارشنبه ( - ) | دوشنبه ( - ) نامشخص
مبانی نظری معماری 14111130 2 2 نامشخص 1399/10/06 (14:00 - )
طرح نهایی 14111061 0 4 نامشخص نامشخص
مبانی نظری معماری 14111036 0 1 نامشخص 1399/10/06 (14:00 - )
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2