بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مژگان خاکپور

change-logo

مژگان خاکپور    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مشخصات فردی :
نام نام خانوادگی : مژگان خاکپور
تاریخ تولد : 1347        محل تولد : رشت
آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی : دکتری پژوهش هنر
مرتبه علمی :   استادیار
شماره تلفن : 8-6690274 131 98 + شماره فاکس : 6690381 131 98 +
آدرس الکترونیکی : khakpour@guilan.ac.ir
آدرس محل کار : دانشگاه گیلان دانشکده : معماری و هنر گروه : معماری
سوابق تحصیلی :
کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علم و صنعت ایران 1365 - 1373
 دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس 1387 - 1391
 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقد هنری 14275021 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
طراحی معماری 3 14111153 5 2 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
طراحی نهایی 14111160 6 3 نامشخص نامشخص
آرای متفکران در باب هنر 1 14275010 2 2 شنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/16 (14:00 - 16:00)
جامعه شناسی 14114044 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/23 (09:00 - 12:00)
کارگاه پژوهش در معماری 14114031 2 1 نامشخص نامشخص
جامعه شناسی هنر 14275024 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/06 (09:00 - )
مدیریت نمایگاه های هنر 14275017 2 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/04 (14:00 - )
کارگاه روش تحقیق 14275007 3 1 پنج شنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/10 (14:00 - )
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 1 نامشخص نامشخص
جامعه شناسی 14114044 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/19 (09:00 - )
جامعه شناسی 14114044 2 2 نامشخص 1400/10/19 (09:00 - )
جامعه شناسی 14114044 2 3 نامشخص 1400/10/19 (09:00 - )
کارگاه پژوهش در معماری 14114031 2 2 دوشنبه (08:00 - 09:45) نامشخص
نقد هنری 14275021 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/04/02 (09:00 - )
طرح نهایی 14111061 0 3 پنج شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 2 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
جامعه شناسی 14114044 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/18 (09:00 - )
فرهنگ و هنر ایران باستان 14275002 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/29 (14:00 - )
نقد هنری 14275021 2 1 یکشنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/06 (14:00 - )
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3