بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حمزه غلامعلی زاده

حمزه غلامعلی زاده

حمزه غلامعلی زاده    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

متولد 1338، ساکن رشت، فعالیت در گروه معماری دانشگاه گیلان از سال 1372،  عضو هیئت علمی و انجام وظائف سرپرستی دانشکده و گروه معماری به مدت 3 سال.  مدیر گروه معماری پردیس دانشگاه گیلان از سال 90 تا شهریور 93 . عضو پایه یک رشته معماری نظام مهندسی استان گیلان. 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 2 14114035 4 3 چهارشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی نهایی 14111160 6 14 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 1 نامشخص نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 2 نامشخص نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 3 یکشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
طرح نهایی 14111061 0 14 پنج شنبه (09:45 - 11:30) نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 2 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 2 نامشخص نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 1 نامشخص نامشخص
طرح نهایی 14111061 0 12 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 5 نامشخص نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 2 یکشنبه (08:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 2 14114035 4 1 دوشنبه (08:00 - 18:00) نامشخص
طرح نهایی 14111061 0 12 نامشخص نامشخص
نمایش 18 نتیجه
از 1