بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

نورالدین عظیمی

نورالدین عظیمی

نورالدین عظیمی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

 نام و نام خانوادگی: نورالدین عظیمی

 

 Email: azimi@guilan.ac.ir/nazimi1339@gmail.com

 تلفن محل کار: 33690381 (13)

فاکس:   33690553 (13)

 

                  

 

  

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 14105010 6 3 نامشخص نامشخص
پروژه نهایی 14101077 6 6 نامشخص نامشخص
نمایش 2 نتیجه