ردیف نام گروههای آموزشی و پژوهشی شروع فعالیت
۱ زبان و ادبیات فارسی ۱۳۶۲
۲ معارف اسلامی ۱۳۶۲
۳   زبان و ادبیات انگلیسی ۱۳۶۷
۴   علوم اجتماعی ۱۳۷۰
۵ مدیریت ۱۳۷۲
۶ روان شناسی ۱۳۷۳
۷ حقوق ۱۳۷۳
۸  زبان و ادبیات عرب ۱۳۷۳
۹ علوم تربیتی ۱۳۸۰
۱۰ زبان روسی ۱۳۸۵
۱۱ علوم سیاسی ۱۳۸۶
۱۲ جغراقیا و برنامه ریزی شهری ۱۳۸۸
۱۳ الهیات – قرآن و حدیث ۱۳۹۱