۱- مهندسی معماری

۲- شهرسازی – برنامه ریزی منطقه ای

3- شهرسازی - برنامه ریزی شهری