۱- مهندسی معماری

۲- مهندسی شهرسازی

۳- ارتباط تصویری (گرافیک)

۴ – نقاشی

۵ – نوازندگی موسیقی ایرانی