***اطلاعیه تحصیلات تکمیلی در خصوص دانشجویان متقاضی تمدید سنوات

15 10 2016
کد خبر : 4049387
تعداد بازدید : 380

1- از دانشجویان متقاضی تمدید سنوات خواهشمند است که درخواست تمدید سنوات پنجم،ششم،هفتم و هشتم خود را حداکثر تا سه هفته قبل از پایان ترم به تحصیلات تکمیلی تحویل دهند.

2- دانشجویان متقاضی تمدید سنوات ترم پنجم،لطفاً پس از تصویب و موافقت با تمدید سنوات از شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده،حهت اخذ این واحد درسی به آموزش مراجعه نمایند.

3- دانشجویان متقاضی تمدید سنوات ترم های ششم،هفتم و هشتم ،خواهشمند است پس از تصویب و موافقت با تمدید سنوات از شورای تحصیلات تکمیلی نسبت به پرداخت هزینه سنوات اضافی اقدام نموده و رسید پرداخت را به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل داده و سپس با مراجعه به واحد آموزش دانشکده ،نسبت به اخذ این واحد درسی اقدام فرمایید.

4- لیست دانشجویانی که با تمدید سنوات پنجم(نیمسال اول 96-95 )آنها در جلسه 95/7/6 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موافقت شده است.(لطفاً حداکثر تا تاریخ 95/8/1 جهت اخذ این واحد درسی به اموزش مراجعه فرمایید)

دسته بندی :
audiences

خبر های مهم

Asset Publisher