مهمترین وظایف کمیته ترفیع و ارتقاء عبارتند از:

  • بررسی فرم ها و مستندات مربوط به ترفیع پایهسالیانه اعضای هیات علمی دانشکده و همچنین تبدیل وضعیت آن ها.
  • اعلام نتیجه ارزیابی ترفیع پایه سالیانه و تبدیل وضعیت به معاونت آموزشی دانشگاه جهت بررسی در کمیته ترفیع دانشگاه.