دانشجویان گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری  رتبه نخست جشنواره ردیف دستگاهی موسیقی کلاسیک ایرانی را در استان گیلان کسب کردند.

۱- سینا غمگسار در رشته نوازندگی ساز تار حائز کسب رتبه اول در گروه سنی الف

۲- یاسیمین آقامحمدی در رشته نوازندگی ساز عود حائز کسب رتبه اول در گروه سنی الف

۳- شهریار قیدارپور در رشته نوازندگی ساز سنتور حائز کسب رتبه دوم در گروه سنی الف

۴- پویا حمله ور در رشته نوازندگی ساز سنتور حائز کسب رتبه سوم در گروه سنی ب