شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 98/2/15 موافقت خود را با پذیرش دانشجو در رشته های ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی و پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه گیلان  اعلام نمودند.لازم به ذکر است پذیرش در این دوره ها به تامین شرایط علمی و آموزشی و اعتبارات مالی منوط است.