با حکم آقای دکتر صادق واعظ زاده آقای دکتر نادر زالی هیات علمی محترم گروه شهرسازی به عضویت اصلی اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت منصوب شدند. این اندیشکده وظیفه سیاستگذاری و مدیریت توسعه در افق ۴۰ ساله را در دستور کار دارد.

ریاست و کارکنان دانشکده ضمن تبریک به ایشان, برایشان آرزوی توفیق می نمایند.