درباره معاونت پژوهشی

11 06 2016
کد خبر : 4050516
تعداد بازدید : 265
سرپرست معاونت پژوهشی : دکتر نرگس ذاکر جعفری
دانشیار گروه موسیقی
پست الکترونیک :                nargeszakeri@guilan.ac.ir
تلفن:33690554            داخلی:3162

    معاونت پژوهشی دانشکده معماری و هنر اواسط سال 1394 با ادغام دو معاونت پژوهش و فناوری و معاونت اداری و مالی دانشکده شکل گرفت. رسالت و هدف این معاونت در حوزه پژوهش افزایش کمیت و کیفیت فعالیت های پژوهشی، توسعه زیرساخت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی دانشگاهیان، بهبود فضای نوآوری و زمینه سازی برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و هم راستاسازی طرح های پژوهشی دانشکده با نیازهای جامعه می باشد.

در حوزه اجرایی نیز وظیفه معاونت، نظارت برحسن اجرای امور مالی، اداری و عمومی دانشکده می باشد .

واحدهایی که تحت نظر معاونت پژوهشی دانشکده معماری و هنر فعالیت می کنند به شرح زیر می باشند:

1-کمیته ترفیع و ارتقاء اساتید(آقای دکتر حسینعلی عابددوست)

2- امور پژوهشی(خانم فاطمه نطاق)

3- امور عمومی و اجرایی (آقای صفر تسلیمی)

4- امور مالی و اداری (آقای علی پورهادی اباتری)

5-کتابخانه دانشکده(آقای رحمت پور موسی ضیابری)

6- نشریات دانشکده

 

 
دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher