اطلاعيه ميهمان ، انتقال ، تغییر رشته داخلی و انتقال توام با تغییر رشته نيمسال دوم سال تحصيلي97-96 دانشجویان دانشگاه گیلان به ساير دانشگاه های کشور

04 12 2017
کد خبر : 4048500
تعداد بازدید : 45

به اطلاع کليه دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقال دائم به ساير دانشگاهها مي رساند:

جهت ميهماني :گذراندن حداقل 1  نيمسال در دانشگاه مبدا با ميانگين حداقل 13

دانشجويان متقاضي ميهمان به ساير دانشگاه های کشور در صورت احراز شرايط  مذکور می توانند درخواست هاي خود را از طريق سامانه سادا ارائه دهند. از دانشجويان درخواست مي شود  دقت لازم را در تکميل فرم ها در بازه زماني اعلام شده داشته باشند واین دانشگاه تعهدی درقبال عدم پذیرش  درخواست ها توسط دانشگاه های مقصد ندارد.

توجه: دانشجویان لازم است دروسی را که مورد تاييد گروه آموزشی وآموزش دانشکده می باشد را انتخاب نمایند و چنانچه درس يا دروسي در عنوان، تعداد واحد درس،رعایت پیشنیازی و ... با سرفصل مربوط مغايرت داشته باشد دانشگاه مجاز است طبق مقررات دروس مغاير با چارت دانشگاه را حذف نمايد.

جهت انتقال :داشتن حداقل 4 نيمسال متوالي سابقه ميهماني ،کسب معدل بالاتر از ميانگين معدل دانشجويان ورودي هاي همان سال  و همان رشته در دانشگاه مقصد الزامي است .

لینک دریافت فرم انتقال دائم

تذکر مهم : به استناد ماده های 17 و 18 آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 20/3/92 ميهمان و انتقال، کليه دانشجويان ميهمان و انتقال دوره روزانه ملزم به پرداخت شهريه می باشند.

دانشجويان انتقالی در صورت دارا بودن کد رشته دانشگاه مقصد از پرداخت شهريه معاف می باشند.

تغییر رشته داخلی و انتقال توام با تغییر رشته:

دانشجويان متقاضي تغيير رشته داخلي  و انتقال توام با تغيير رشته به شرح ذيل اقدام نمايند:

جهت حصول اطمینان از دارا بودن کد رشته مورد تقاضا ، ابتدا فرم( الف ) را دریافت و سپس به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

در ضمن متقاضيان تغيير رشته داخلي  لازم است پس از دريافت فرم تکميل شده (ج) از آموزش دانشکده جهت اقدام بعدي به اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه مراجعه نمايند.

دانشجويان متقاضی انتقال توام با تغيير رشته لازم است پس از تکميل فرم (ب) ، آن را به دانشگاه مقصد ارائه نمايند. دانشجویان (آقايان مشمول معافیت تحصيلي) متقاضی تغییر رشته داخلی و انتقال توام با تغيير رشته توجه داشته باشند ،  مسئولیت  رعايت سقف مجاز سنوات اوليه تحصيلي به عهده  ايشان می باشد .

لينک دریافت فرم الف( فرم بررسی کد رشته های مورد تقاضا) لینک دریافت فرم ب(انتقال دائم توام با تغيير رشته) لینک دریافت فرم ج (  تغيير رشته داخلی)

محدوده ارائه درخواست ها از تاريخ12/9/96 لغايت  4/11/96  می باشد.

   تذکر:دانشجويان نيمه متمرکز مجاز به تغيير رشته يا انتقال توام با تغييررشته نمي باشند.

توجه: با توجه به عدم وصول کارنامه های تغيير رشته و انتقال دانشجويان ورودي 96 (جهت بررسی دارا بودن کد رشته های مورد تقاضای دانشجويان متقاضی تغيير رشته داخلی و انتقال توام با تغيير رشته) در حال حاضر امکان درخواست برای این دانشجویان ميسر نمی باشد.                    

امور آموزشي دانشگاه گيلان

خبر های مهم

Asset Publisher