مدیریت 

نام ونام خانوادگی  سمت  رشته تحصیلی 
 دکتر علی صفائی سنگری  ریاست دانشکده  زبان و ادبیات فارسی
 دکتر فرزاد بوبانی  معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده  زبان وادبیات فارسی
 دکتر مجید یاسوری  معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده  جغرافیا برنامه ریزی روستایی
 دکتر محرم رضایتی  سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده  زبان و ادبیات فارسی
 محمد ابراهیم خیالی  رئیس امور عمومی دانشکده  کارشناسی علوم اجتماعی (پژوهشگری)
  حسین واحد  رئیس امور آموزشی دانشکده  کارشناسی ارشد جغرافیا