با سلام و احترام،  بدین وسیله نامه ۴۱/۴/۵۰۵۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ مدیر کل محترم دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مندرج در نامه مرتبط )، در خصوص کارت بین المللی اعضای محترم هیات علمی ودانشجویان به حضور ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.

شرایط دریافت کارت هویت بین المللی ISIC