در روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 سومین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده هنر و معماری با حضور رئیس دانشکده، معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیر امور عمومی و دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه در مورد موضوعات مختلفی بحث، و به مسائلی پیرامون طرح های پیشنهادی انجمن ها و دانشجویان و همچنین موارد لازم در برگزاری جشن فارغ التحصیلی پرداخته شد.