معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده : دکترعلی اکبر سالاری پور
دانشیار گروه شهرسازی
پست الکترونیک:         salaripour@guilan.ac.ir