حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> image_snapshot [in template "20097#20123#145718" at line 167, column 76]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${image_snapshot.getData()} [in template "20097#20123#145718" at line 167, column 74]
----
1<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
2<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
3<#-- Save the original page locale for later --> 
4<#assign originalLocale = .locale> 
5 
6<#-- Set the page locale to the portals default locale --> 
7<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
8 
9<#-- Parse the date to a date object --> 
10<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
11 
12<#-- Set the page locale back to the original page locale --> 
13<#--#assign locale = ''--> 
14<#assign dateFormat = "dd MM yyyy" />  
15<#assign publishDate=dateUtil.getDate(displaydate,dateFormat,locale)/> 
16 
17 
18 
19 
20<!--publish view Count--> 
21<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
22<#assign assetLinkLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetLinkLocalService" )> 
23<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService" )> 
24<#assign getterUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.GetterUtil"] /> 
25<#assign currentArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data)> 
26<#assign currentArticleResourcePrimKey = currentArticle.getResourcePrimKey()> 
27<#assign currentArticleAssetEntry = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey)/> 
28<#assign viewCount = currentArticleAssetEntry.viewCount/> 
29 
30 
31 
32 
33<#assign AssetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") /> 
34<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
35<#assign journalArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data) /> 
36<#assign categories = AssetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", journalArticle.getResourcePrimKey()) /> 
37 
38 
39 
40 
41<div class="display-content"> 
42  <div class="container"> 
43    <#if .vars['reserved-article-small-image-url'].getData() != ""> 
44      <div class="main-image"> 
45        <img class="" src="${.vars['reserved-article-small-image-url'].getData()}" alt="" /> 
46      </div> 
47    </#if> 
48     
49 
50    <div class="breadcrumb-wrapper hidden-in-print-mode"> 
51      <@liferay.breadcrumbs /> 
52    </div> 
53 
54    <h6 class="sub-title">${lead.getData()}</h6> 
55 
56    <h4 class="title">${.vars['reserved-article-title'].data}</h4> 
57 
58    <div class="details"> 
59      <div class="date"> 
60        <svg> 
61          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#calendar-minus"></use> 
62        </svg> 
63        <span class="js-date" data-date="${publishDate} ?? DD MM YYYY ?? DD MMMM YYYY" >${publishDate}</span> 
64      </div> 
65      <div class="code"> 
66        <svg> 
67          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#bill"></use> 
68        </svg> 
69        <span>کد خبر : ${.vars['reserved-article-id'].getData()}</span> 
70      </div> 
71      <div class="visitors"> 
72        <svg> 
73          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#eye"></use> 
74        </svg> 
75        <span>تعداد بازدید : ${viewCount}</span> 
76      </div> 
77    </div> 
78 
79    <div class="article-content"> 
80      ${content.getData()} 
81    </div> 
82     
83     
84    <#if other_images?? && other_images.getSiblings()?has_content && other_images.getSiblings()[0].getData() != "" > 
85     
86	    <#assign 
87        theme_display = themeDisplay 
88  	    css_folder = theme_display.getPathThemeCss() 
89  	    javascript_folder = theme_display.getPathThemeJavaScript() 
90      /> 
91       
92      <div class="gallery-wr"> 
93       
94        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lightgallery.css" /> 
95       
96        <!-- lightgallery plugins --> 
97        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lg-zoom.css" /> 
98        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lg-thumbnail.css" /> 
99			  <script src="${javascript_folder}/lightgallery/lightgallery.umd.js"></script> 
100        <!-- Or use the minified version --> 
101        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/lightgallery.min.js"></script> 
102       
103        <!-- lightgallery plugins --> 
104        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/plugins/thumbnail/lg-thumbnail.umd.js"></script> 
105        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/plugins/zoom/lg-zoom.umd.js"></script> 
106         
107         
108				<div id="animated-thumbnails" class="list-gallery"> 
109  				<#if other_images.getSiblings()?has_content> 
110          	<#list other_images.getSiblings() as cur_other_images> 
111          		 
112          		<a href="${cur_other_images.getData()}" data-aos="flip-left"> 
113                <img src="${cur_other_images.getData()}" /> 
114              </a> 
115          	</#list> 
116          </#if> 
117        </div> 
118 
119				<script> 
120 
121          lightGallery(document.getElementById("animated-thumbnails"), { 
122            athumbnail: true, 
123            animateThumb: !1, 
124            pager: !1, 
125            plugins: [lgZoom, lgThumbnail], 
126            hash: !1, 
127            zoomFromOrigin: !1, 
128            toggleThumb: !0, 
129            allowMediaOverlap: !0, 
130            container: ".guilan-theme .display-content .gallery-wr", 
131          }); 
132					 
133				</script> 
134				 
135        <style> 
136          .rtl .lg-outer { 
137          text-align: right; 
138
139          .lg-outer .lg-thumb-item { 
140            float: right !important; 
141
142          .lg-thumb-item img { 
143            margin: 0 !important; 
144            border-radius: 0 !important; 
145
146          .lg-container { 
147            font-family: inherit; 
148
149           
150          .gallery-wr .lg-backdrop , .gallery-wr .lg-outer { 
151            position: fixed !important; 
152
153          .gallery-wr .lg-backdrop { 
154            z-index: 1040 !important; 
155
156          .gallery-wr .lg-outer { 
157            z-index: 1050 !important; 
158
159        </style> 
160         
161      </div> 
162    </#if> 
163     
164     
165    <#if video?? && video.getData()!=""> 
166      <div class="m-auto py-3 hidden-in-print-mode" style="clear: both;max-width:50em"> 
167        <video style="width: 100%; border-radius : 10px" poster="${image_snapshot.getData()}" controls preload="none"> 
168         <source src="${video.getData()}" type="video/mp4"> 
169        Your browser does not support the video tag. 
170        </video> 
171      </div> 
172    </#if> 
173    <#if audio?? && audio.getData()!=""> 
174      <div class="m-auto py-3 hidden-in-print-mode" style="clear: both;max-width:50em"> 
175        <audio style="width: 100%; border-radius : 10px" controls> 
176         <source src="${audio.getData()}"> 
177        Your browser does not support the audio element. 
178        </audio> 
179      </div> 
180    </#if> 
181    <#if files?? && files.getData()!=""> 
182      <a class="sp-link-nextSibling btn btn-info hidden-in-print-mode my-3" href="${files.getData()}" download> 
183        <i class="icon-download"></i> 
184        ${languageUtil.format(locale, "download-x", "فایل", false)} 
185      </a> 
186    </#if> 
187 
188    <hr /> 
189     
190    <#if categories?has_content> 
191      <div class="categories"> 
192        <div class="title"> 
193          <svg> 
194            <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#calendar-minus"></use> 
195          </svg> 
196          <span>دسته بندی :</span> 
197        </div> 
198        <div class="items"> 
199          <#list categories as category> 
200            <div> 
201              <svg> 
202                <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#hashtag"></use> 
203              </svg> 
204              <span>${category.getName()}</span> 
205            </div> 
206          </#list> 
207        </div> 
208      </div> 
209    </#if> 
210 
211    <div class="share"> 
212      <div class="title"> 
213        <svg> 
214          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#share"></use> 
215        </svg> 
216        <span>اشتراک گذاری</span> 
217      </div> 
218 
219      <ul class="d-flex p-0"> 
220        <li> 
221          <div onclick="window.print();"> 
222            <svg> 
223              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#receipt"></use> 
224            </svg> 
225            <span>چاپ کردن</span> 
226          </div> 
227        </li> 
228 
229      <div class="short-link" onclick="myFunction()" onmouseout="outFunc()"> 
230        <div class="input-wr"> 
231          <div class="icon"> 
232            <svg> 
233              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#copy-success"></use> 
234            </svg> 
235          </div> 
236          <input type="text" value="" /> 
237        </div> 
238        <div class="message"> 
239          <span>کپی در حافظه موقت</span> 
240        </div> 
241      </div> 
242       
243      <script> 
244        window.shortURL = encodeURI(document.querySelector("#ShortURL-top input").value); 
245        document.querySelector(".short-link input").value = decodeURI(shortURL); 
246         
247        function copyToClipboard(text) { 
248          var textArea = document.createElement("textarea"); 
249          textArea.style.position = "fixed"; 
250          textArea.style.top = 0; 
251          textArea.style.left = 0; 
252          textArea.style.width = "2em"; 
253          textArea.style.height = "2em"; 
254          textArea.style.padding = 0; 
255          textArea.style.border = "none"; 
256          textArea.style.outline = "none"; 
257          textArea.style.boxShadow = "none"; 
258          textArea.style.background = "transparent"; 
259          textArea.value = text; 
260          document.body.appendChild(textArea); 
261          textArea.focus(); 
262          textArea.select(); 
263          document.execCommand("copy"); 
264          document.body.removeChild(textArea); 
265
266        function myFunction() { 
267          copyToClipboard(shortURL); 
268          var tooltip = document.querySelector(".short-link .message span"); 
269          tooltip.classList.add("success"); 
270          tooltip.innerHTML = "در حافظه موقت کپی شد"; 
271
272        function outFunc() { 
273          setTimeout(() => { 
274            var tooltip = document.querySelector(".short-link .message span"); 
275            tooltip.classList.remove("success"); 
276            tooltip.innerHTML = "کپی در حافظه موقت"; 
277          }, 300); 
278
279      </script> 
280       
281    </div> 
282  </div> 
283</div> 
284 
285<style> 
286.display-content { 
287 padding: 4.5em 0 2em 0; 
288 font-size: 15px; 
289 overflow: hidden; 
290
291 
292.display-content .container > .title { 
293 font-weight: 600; 
294 font-size: 2em; 
295 line-height: 1.7em; 
296 color: #000000; 
297 margin-bottom: 0; 
298
299 
300.display-content .container > .sub-title { 
301 font-weight: 400; 
302 font-size: 1.312em; 
303 color: #114088; 
304 margin-bottom: 0.81em; 
305
306 
307.display-content .container .breadcrumb-wrapper { 
308 margin-bottom: 2.375em; 
309
310 
311.display-content .container .breadcrumb-wrapper .demo { 
312 font-weight: 400; 
313 font-size: 0.93em; 
314 color: #7e8aab; 
315
316 
317.display-content .container .main-image { 
318 z-index: 1; 
319 position: relative; 
320 float: left; 
321 max-width: 45%; 
322 position: relative; 
323 margin: 0em 3em 3em 0; 
324
325 
326html.ltr .display-content .container .main-image { 
327 float: right; 
328 margin: 0em 0 3em 3em; 
329
330 
331.display-content .container .main-image::before, .display-content .container .main-image::after { 
332 /*content: "";*/ 
333 position: absolute; 
334 left: 3em; 
335 right: 3.75em; 
336 height: 5em; 
337 background: #ff8134; 
338 opacity: 0.1; 
339 border-radius: 12px; 
340 top: -1.125em; 
341
342 
343.display-content .container .main-image::after { 
344 left: 3.75em; 
345 right: 3em; 
346 bottom: -1.125em; 
347 top: unset; 
348 background: #119932; 
349
350 
351.display-content .container .main-image img { 
352 filter: drop-shadow(0px 14px 44px rgba(0, 0, 0, 0.05)); 
353 border-radius: 6px; 
354 max-width: 100%; 
355
356 
357.display-content .container .details { 
358 display: flex; 
359 column-gap: 2.4em; 
360 margin: 1.375em 0; 
361 flex-wrap: wrap; 
362  row-gap: 1em; 
363
364 
365.display-content .container .details div { 
366 display: flex; 
367 align-items: center; 
368 column-gap: 0.437em; 
369
370 
371.display-content .container .details div svg { 
372 width: 1.25em; 
373 height: 1.25em; 
374
375 
376.display-content .container .details div svg use { 
377 stroke: #0391CC !important; 
378
379 
380.display-content .container .details div span { 
381 font-weight: 400; 
382 font-size: 1em; 
383 color: #0391CC; 
384
385 
386.display-content .container .article-content { 
387 font-weight: 400; 
388 font-size: 1.05em; 
389 line-height: 3em; 
390 color: #626E94; 
391
392 
393.display-content .container .gallery-wr { 
394 padding: 2.5em 0; 
395 font-size: 0.88em; 
396
397 
398.display-content .container .gallery-wr .list-gallery { 
399 display: flex; 
400 flex-wrap: wrap; 
401 justify-content: center; 
402 row-gap: 1.25em; 
403 column-gap: 1.25em; 
404
405 
406.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a { 
407 position: relative; 
408 overflow: hidden; 
409
410 
411.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a:hover::before { 
412 opacity: 1; 
413 transform: scale(1); 
414
415 
416.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a::before { 
417 content: ""; 
418 width: 100%; 
419 height: 100%; 
420 background: url('data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAYAAAAehFoBAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAFuSURBVHgB7ZiLbYMwEIYPqQN0BEbIBmWDskHZoOoEZYOoE5Rs0G7QDRjB2eR6Fo5kJWfjp2Sk+yQrCob/PpmHDQCCIAg+OlcHIs708wZ+Ll3XzRBBrVwdrHCfFSIJzFWu458gnCu1v7ttXxDPB7XXu20DtR5ycIzE3qlMqTPFjHCIsKolzciqEsLfTHC2NJdpauULuwpAIq6sosK+QiVkqwjvFcyRLSH8aaTH2MIpsmafE7VV14bSxEhjhZs2CUZkYPYZm5C1hGzpM9N/bkb2hhlFLdYzfb3pewFBEMqgH2cBN90ILXCoxxozcXDT+NDExIGtTc0UOuO2EDmVEMCwxY+egBRub9bRwsoEH2Z5+SCMR1rAYyOvSEHfJXQB+rEvjYm+zFwgETp2oUywMm//08EDv+ZXkfVI518Shis1PQkM1rZfOr0/EAFuj8l3JruHHDDzo50nd83J9Y3wQm0CPwvEo8/IM5TPFQRBIP4BZJehxxvkyUsAAAAASUVORK5CYII=') 
421 no-repeat center, rgba(26, 27, 29, 0.82); 
422 background-size: 2.7em 2.7em; 
423 position: absolute; 
424 opacity: 0; 
425 transform: scale(0.9); 
426 transition: all ease-in-out 0.3s; 
427
428 
429.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a img { 
430 margin: 0 !important; 
431 border-radius: 0 !important; 
432 max-width: 100%; 
433 width: 100%; 
434 height: 11.5em; 
435 width: 11.5em; 
436 object-fit: cover; 
437
438 
439.display-content .container hr { 
440 background: rgba(115, 129, 141, 0.01); 
441 margin: 1.5em 0; 
442
443 
444.display-content .container .categories, 
445.display-content .container .share { 
446 display: flex; 
447 justify-content: space-between; 
448 flex-wrap: wrap; 
449 padding: 1.5em 0; 
450 column-gap: 1.75em; 
451 row-gap: 1.5em; 
452
453 
454.display-content .container .categories > .title, 
455.display-content .container .share > .title { 
456 display: flex; 
457 column-gap: 0.5em; 
458 align-items: center; 
459
460 
461.display-content .container .categories > .title svg, 
462.display-content .container .share > .title svg { 
463 width: 1.5em; 
464 height: 1.5em; 
465 stroke: #1a1b1d; 
466
467 
468.display-content .container .categories > .title span, 
469.display-content .container .share > .title span { 
470 font-weight: 400; 
471 font-size: 0.93em; 
472 color: #1a1b1d; 
473
474 
475.display-content .container .categories .items { 
476 display: flex; 
477
478 
479.display-content .container .categories .items > div { 
480 display: flex; 
481 align-items: center; 
482 column-gap: 0.375em; 
483
484 
485.display-content .container .categories .items > div svg { 
486 width: 1.125em; 
487 height: 1.125em; 
488 stroke: #7e8aab; 
489
490 
491.display-content .container .categories .items > div span { 
492 font-weight: 400; 
493 font-size: 1em; 
494 color: #7e8aab; 
495
496 
497.display-content .container .categories .items > div + div::before { 
498 content: "-"; 
499 margin: 0 0.875em; 
500 color: #bfc4d5; 
501 font-weight: bold; 
502 display: flex; 
503 align-items: center; 
504
505 
506.display-content .container .share .short-link { 
507 position: relative; 
508 cursor: pointer; 
509 width: fit-content; 
510
511 
512.display-content .container .share .short-link::before { 
513 content: ""; 
514 width: 100%; 
515 height: 100%; 
516 position: absolute; 
517 z-index: 1; 
518
519 
520.display-content .container .share .short-link:hover .message { 
521 transform: translate3d(0, 100%, 0); 
522 opacity: 1; 
523
524 
525.display-content .container .share .short-link .message { 
526 transition: all ease-in-out 0.2s; 
527 position: absolute; 
528 width: 100%; 
529 bottom: 0; 
530 padding-top: 0.3em; 
531 opacity: 0; 
532 pointer-events: none; 
533 z-index: -1; 
534
535 
536.display-content .container .share .short-link .message span { 
537 display: flex; 
538 justify-content: center; 
539 align-items: center; 
540 border-radius: 0.312em; 
541 color: #fff; 
542 font-size: 0.8em; 
543 height: 2.5em; 
544 background: #285eff; 
545
546 
547.display-content .container .share .short-link .message span.success { 
548 background: #29c450; 
549
550 
551.display-content .container .share .short-link .input-wr { 
552 background: #ffffff; 
553 border: 0.3px solid #bdc5dd; 
554 border-radius: 0.312em; 
555 overflow: hidden; 
556 display: flex; 
557 width: 11.5em; 
558 height: 2.812em; 
559 position: relative; 
560
561 
562.display-content .container .share .short-link .input-wr .icon { 
563 background: #285eff; 
564 width: 2.25em; 
565 display: flex; 
566 align-items: center; 
567 justify-content: center; 
568 flex-shrink: 0; 
569
570 
571.display-content .container .share .short-link .input-wr .icon svg { 
572 fill: #fafbfc; 
573 width: 1.188em; 
574 height: 1.188em; 
575
576 
577.display-content .container .share .short-link .input-wr input { 
578 direction: ltr; 
579 cursor: pointer; 
580 border: 0; 
581 outline: 0; 
582 box-shadow: 0; 
583 width: 100%; 
584 padding-left: 1em; 
585 font-weight: 400; 
586 font-size: 0.75em; 
587 color: #7e8aab; 
588
589 
590.display-content .container .share ul { 
591 list-style: none; 
592 margin: 0 auto 0 0; 
593 display: flex; 
594 column-gap: 2.62em; 
595 align-items: center; 
596
597 
598html.ltr .display-content .container .share ul { 
599 margin: 0 0 0 auto; 
600
601 
602.display-content .container .share ul li { 
603 cursor: pointer; 
604
605 
606.display-content .container .share ul li svg { 
607 width: 1.5em; 
608 height: 1.5em; 
609
610 
611.display-content .container .share ul li span { 
612 font-weight: 500; 
613 font-size: 0.75em; 
614 color: #7e8aab; 
615
616 
617@media only screen and (max-width: 991px) { 
618 .display-content { 
619  font-size: 14px; 
620
621 .display-content .container { 
622  display: flex; 
623  flex-direction: column; 
624
625 .display-content .container > * { 
626  order: 5; 
627
628 .display-content .container > .breadcrumb-wrapper, 
629 .display-content .container > .sub-title, 
630 .display-content .container > .title, 
631 .display-content .container > .details { 
632  order: 1; 
633
634 .display-content .container .main-image { 
635  margin-left: 0; 
636  margin-right: 0; 
637  order: 4; 
638  max-width: unset; 
639  width: fit-content; 
640  margin: 3em auto 3em auto !important; 
641
642
643 
644@media only screen and (max-width: 767px) { 
645 .display-content { 
646  font-size: 13px; 
647
648 .display-content .container .head { 
649  padding-top: 4em; 
650
651 .display-content .container .head::before { 
652  background-position: -2.5em 1.5em; 
653
654 .display-content .container .head .title { 
655  font-size: 1.5em !important; 
656
657
658 
659@media only screen and (max-width: 575px) { 
660 .display-content { 
661  font-size: 12px; 
662
663 .display-content .container .article-content { 
664  font-size: 1.2em; 
665
666 .display-content .container .categories { 
667  font-size: 1.2em; 
668
669 .display-content .container .share { 
670  font-size: 1.3em; 
671  flex-direction: column; 
672
673 .display-content .container .share ul { 
674  margin: 0 !important; 
675  justify-content: flex-start; 
676
677
678 
679@media print { 
680 .zahra-nav, 
681 .la-news-po-2, 
682 .footer, 
683 .share , 
684 .hidden-in-print-mode { 
685  display: none !important; 
686
687
688 
689/* breadcrumb */ 
690 
691.breadcrumb-wrapper .portlet { 
692	margin-bottom:0; 
693	margin: auto; 
694
695 
696.breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-header{ 
697	display:none; 
698
699 
700.breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-content { 
701	padding-left:0; 
702	padding-bottom:0; 
703
704html.rtl .breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-content { 
705	padding-right:0; 
706
707 
708.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb { 
709	background:none; 
710	margin-bottom:0; 
711	padding:0; 
712	font-size:inherit; 
713
714.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb .breadcrumb-item+.breadcrumb-item::before { 
715 background-image: none; 
716 content: '/'; 
717	top: unset; 
718	margin-top: unset; 
719 color: #7e8aab; 
720  
721
722 
723.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li { 
724	font-size: 1em; 
725
726 
727.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li { 
728	font-size: 1em; 
729
730 
731.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li a { 
732	text-decoration:none; 
733 color: #7e8aab; 
734 font-weight: 400; 
735 font-size: 0.93em; 
736
737 
738.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li span.active { 
739 color: #7e8aab; 
740 font-weight: 400; 
741 font-size: 0.93em; 
742  
743	white-space: nowrap;  
744 max-width: 300px;  
745 overflow: hidden; 
746 text-overflow: ellipsis;  
747
748 
749/* breadcrumb */ 
750 
751 
752</style> 

خبر های مهم

ناشر الأصول

16 07 2023

جلسه مشترک همکاری‌های دوسویه دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور

بسمه تعالی جلسه مشترک همکاری‌های دوسویه دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به‌صورت آنلاین با حضور آقای دکتر حسین عابددوست ریاست دانشکده هنر و معماری، خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی‌نژاد ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و دیگر همکاران ایشان و خانم دکتر نرگس ذاکر جعفری معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری و آقای دکتر مجتبی پوراحمدی مدیر گروه معماری برگزار گردید. در این نشست، ظرفیت‌های موجود و محورهای همکاری مشترک علمی و هنری پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشکده هنر و معماری در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری همایش‌های مشترک، نشست‌های مشترک تخصصی، کارگاه‌ها و سخنرانی‌های علمی، بازدیدهای علمی دانشجویان ازجمله فعالیت‌هایی است که در تفاهم‌نامه مشترک برنامه‌ریزی شده است.    

26 05 2023

موفقیت انجمن های علمی دانشجویی دانشکده هنر و معماری در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت

آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت با حضور دکتر زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و جمع کثیری از دبیران کل انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، دبیران اتحادیه‌های علمی دانشجویی در روز سه‌شنبه دوم خرداد ۱۴۰۲ به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار شد که در این جشنواره انجمن های علمی دانشکده هنر و معماری موفق به کسب یک مقام برگزیده و یک مقام شایسته تقدیر به شرح زیر شدند. ضمن قدردانی و سپاس، شایان ذکر است که کمک ها و همیاری همه جانبه جناب آقای حمیدرضا یوسفی ماتک بانی این موفقیت ها بوده. انجمن علمی دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان رتبه برگزیده، بخش نشریه گروه هنر و معماری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت عنوان اثر: مجله شش سوی هنر انجمن علمی دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان رتبه شایسته تقدیر، بخش ویژه گروه هنر و معماری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت عنوان اثر : پویش مردمی آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد در استان گیلان کسب این موفقیت را به انجمن های علمی دانشکده هنر و معماری تبریک عرض می نماییم.

01 01 2023

اختتامیه اولین مسابقه دانشجویی دانشکده معماری و هنر با عنوان «طراحی سردر ورودی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان»

اختتامیه اولین مسابقه دانشجویی دانشکده معماری و هنر با عنوان «طراحی سردر ورودی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان» پنج دی ماه 1401 در محل تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد. این مسابقه به همت بنیاد خیریه مرحوم دکتر میرجعفر ابریشم چیان در دانشکده معماری و هنر برگزار گردید. برنامه ریزی و اجرای مسابقه توسط کمیته برگزاری متشکل از پنج تن از اعضای هیات علمی گروه معماری صورت گرفت و شرکت در مسابقه به دانشجویان رشته معماری دانشگاه گیلان اختصاص داشت. در این مراسم دکتر عابددوست ریاست دانشکده معماری و هنر به آثار مثبت اعتماد کردن و میدان دادن به جوانان هنرمند ایرانی اشاره نمودند و نمونه های شاخصی از این موضوع را برشمردند. در ادامه مراسم نماینده بنیاد ابریشم چیان آقای محمد قدیمی که هزینه های مالی مسابقه را بر عهده داشتند به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین، کمیته برگزاری مسابقه ضمن ابراز قدردانی از نیت خیر و اعتماد کارفرمای گرامی پروژه نسبت به دانشجویان معماری دانشگاه گیلان، آمادگی خود را برای برگزاری مسابقات معماری در سطح دانشگاه و فراتر از آن اعلام نمود. در این مراسم از برندگان اول تا سوم و همچنین تمامی شرکت کنندگان در مسابقه، تقدیر به عمل آمد و آثار دانشجویان برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شد. شایان ذکر است طرح برگزیده، به عنوان سردر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در محل ورودی این دانشکده اجرا خواهد شد.