بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارتقاء و ترفیع اساتید:

کمیته ارتقاء و ترفیع اساتید:


کمیته ارتقاء و ترفیع اساتید:

مهمترین وظایف کمیته ترفیع و ارتقاء عبارتند از:
  • بررسی فرم ها و مستندات مربوط به ترفیع پایهسالیانه اعضای هیات علمی دانشکده و همچنین تبدیل وضعیت آن ها.
  • اعلام نتیجه ارزیابی ترفیع پایه سالیانه و تبدیل وضعیت به معاونت آموزشی دانشگاه جهت بررسی در کمیته ترفیع دانشگاه.

  ارتقاء                                                                      تبدیل وضعیت

  ترفیع

آیین نامه ارتقاء و تبدیل وضعیت از سال 95