بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب چشمه و ماه اثر جدید امیر شعبانی پور هیات علمی محترم گروه نقاشی به فهرست نهایی جایزه نامی 2019 راه یافت.

کتاب چشمه و ماه اثر جدید امیر شعبانی پور هیات علمی محترم گروه نقاشی به فهرست نهایی جایزه نامی 2019 راه یافت.


کتاب چشمه و ماه اثر جدید امیر شعبانی پور هیات علمی محترم گروه نقاشی به فهرست نهایی جایزه نامی 2019 راه یافت.

تصویرسازی کتاب جدید امیرشعبانی پور هیات علمی محترم گروه نقاشی با نام چشمه و ماه که به بازآفرینی از حکایت مثنوی معنوی مولانا می پردازد به لیست نهایی دو سالانه تصویرگری کنکور نامی 2019 در کره جنوبی راه یافت. لازم به ذکر است  کار طراحی و تصویرگری این اثر در حال اجرا میباشد و بزودی برای چاپ آماده میشود.

بیش از این، کتاب طوطی و بقال از امیر شعبانی پور برنده جایزه سوم این دوسالانه گردیده بود. لینک خبر:

http://www.namiconcours.com/apply/apply_2019_1st_result.php

https://ketabak.org/content/%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA