بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت دانشکده

مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

  رئیس دانشکده : دکتر نورالدین عظیمی
دانشیار گروه شهرسازی
پست الکترونیک: Azimi@guilan.ac.ir
   معاونت آموزشی و دانشجويی دانشکده: دکتر امیر رضا کریمی آذری
دانشیار گروه معماری
پست الکترونیک:  amirreza_karimiazeri@guilan.ac.ir
سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده : دکتر نرگس ذاکر جعفری
دانشیار  گروه موسیقی
پست الکترونیک: nargeszakeri@guilan.ac.ir