بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه داوطلبانی که اسامی آنها برای مصاحبه جذب در دانشکده معماری و هنر اعلام شده است

قابل توجه داوطلبانی که اسامی آنها برای مصاحبه جذب در دانشکده معماری و هنر اعلام شده است


قابل توجه داوطلبانی که اسامی آنها برای مصاحبه جذب در دانشکده معماری و هنر اعلام شده است

قابل توجه داوطلبانی که اسامی آنها برای مصاحبه جذب در دانشکده معماری و هنر اعلام شده است، تمام مدارک خود را در یک CD به نام خودشان و با توجه به جزییات چک لیست حاضر تنظیم و در روز مصاحبه به دفتر دانشکده ارائه نمایند.

                                     جزییات چک لیست مدارک توانایی علمی داوطلب