بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضویت مدیر گروه شهرسازی در اندیشکده آمایش بنیادین

عضویت مدیر گروه شهرسازی در اندیشکده آمایش بنیادین


عضویت مدیر گروه شهرسازی در اندیشکده آمایش بنیادین

با حکم آقای دکتر صادق واعظ زاده آقای دکتر نادر زالی هیات علمی محترم گروه شهرسازی به عضویت اصلی اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت منصوب شدند. این اندیشکده وظیفه سیاستگذاری و مدیریت توسعه در افق 40 ساله را در دستور کار دارد.

ریاست و کارکنان دانشکده ضمن تبریک به ایشان, برایشان آرزوی توفیق می نمایند.