بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره معاونت آموزشی

درباره معاونت آموزشی


درباره معاونت آموزشی

                           معاونت آموزشی و دانشجويی دانشکده : دکتر امیررضا کریمی آذری
دانشیار گروه معماری
پست الکترونیک:         amirreza_karimiazeri@guilan.ac.ir