بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه زمان بندی و نحوه ارائه دروس عملی دانشکده معماری و هنر به تفکیک گروهها

برنامه زمان بندی و نحوه ارائه دروس عملی دانشکده معماری و هنر به تفکیک گروهها


برنامه زمان بندی و نحوه ارائه دروس عملی دانشکده معماری و هنر به تفکیک گروهها

 

براساس شیوه نامه تدوین شده دانشگاه گیلان (اطلاعیه شماره9)، با پیشنهاد گروههای آموزشی و تصویب شورای دانشکده در خصوص نحوه برگزاری دروس عملی ، برنامه زمان بندی و نحوه ارائه دروس عملی دانشکده معماری و هنر به تفکیک گروهها در جداول ذیل اعلام می گردد:

الف - دروس عملی کاملا غیرحضوری

- شروع بارگذاری محتوای الکترونیکی دروس عملی از 14 تیرماه به تعداد 8 جلسه

- پایان بارگذاری محتوای الکترونیکی دروس عملی اول شهریور 99

- تاریخ اعلام نمرات دروس عملی 6 شهریور 99

- نمرات مربوط به این دروس براساس تکالیف محوله از سوی استادان، گزارش کار و ارزیابی مستمر تعیین می شود.

ب - دروس عملی نیمه حضوری

- شروع بارگذاری محتوای الکترونیکی دروس عملی نیمه حضوری از 14 تیرماه به تعداد 4 جلسه

- پایان بارگذاری محتوای الکترونیکی دروس عملی نیمه حضوری 4 مردادماه 99

- کلاسهای حضوری واحدهای عملی نیمه حضوری: دو هفته اول شروع نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 برگزار می شود.

پ - دروس عملی کاملا حضوری

 این دروس به ترم بعد منتقل شده و به سرجمع واحدهای نیمسال آینده دانشجویان اضافه می شود ولی نمرات در کارنامه نیمسال دوم 1399- 1398 ثبت خواهند شد.

 دروس عملی دانشجویانی که تا پایان شهریور سال 1399 فارغ التحصیل می شوند، بصورت مجازی و  براساس ارائه تکالیف و گزارش کار و ارزیابی مستمر تعیین می گردد. این دانشجویان در صورت گذراندن کلیه واحدهای می شوند.

 

 معماری                                                    شهرسازی                                        ارتباط تصویری

  نقاشی                                                    موسیقی