بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرش یزدانی و سید علیرضا کوچکی منتخبین انتخابات شورای صنفی با احراز حداکثر آراء

آرش یزدانی و سید علیرضا کوچکی منتخبین انتخابات شورای صنفی با احراز حداکثر آراء


آرش یزدانی و سید علیرضا کوچکی منتخبین انتخابات شورای صنفی با احراز حداکثر آراء

انتخابات شورای صنفی - رفاهی  دانشجویی دانشگاه گیلان در تاریخ 96/2/12 برگزار گردید که سید علیرضا کوچکی وآرش یزدانی دانشجویان معماری با احراز حداکثر آراء انتخاب شدند. این انتخاب را به این دانشجویان تبریک گفته و توفیق روزافزون را در انجام وظایف محوله برایشان آرزومندیم.