بستن
FA EN AR RU FR CHI

اسامی کارکنان

شماره داخلی

شماره مستقیم

عنوان پست

نام ونام خانوادگی

3166   عامل مالی فاطمه ابراهیمی سحرخیز اباتری

3189

33690330

کارشناس گروه شهرسازی

زهرا پرموزه

3167

 

کتابخانه

موسی توانا خشت مسجدی

3153

33690554

رئیس اداره امور عمومی دانشکده

علیرضا نظری منتظر

3157

 

کارشناس گروه گرافیک

دلارام یزدانی

3164   کارشناس گروه موسیقی فاطمه خسرو پرویز

3144

33690381

مسئول دفتر ریاست

مصطفی رازی

3161

 

کارشناس گروه نقاشی

شهنام شفیعی

3155

 

کارپرداز

علیرضا شاهین اله قلی

3150

 

انباردار و امین اموال

علی مصطفی زاده

3143

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی 

 ندا علیخواه

3163

 

کارشناس مسئول آموزش

مهدی مرادی اسطلخ زیر

3149

33690554

رئیس اداره امور خدمات آموزشی دانشکده

 حبیب ملائی کوهی

3185

 

دبیرخانه

 ربابه نقدی صفت

3169

 

         کارشناس آموزش

مهرنوش ماتک

3182

 

کارشناس امور پژوهشی

 فاطمه نطاق

3151

 

کارشناس گروه معماری

 

3156   کارشناس IT حسین سرپرست